Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования

Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ

Indicaţii metodice

pentru realizarea lucrărilor de laborator la disciplina

„Proiectarea Sistemelor Informatice”,

Ciclul I

Autor:

N.Pleşca, lector universitar

Chişinău


Prescurtări:

SI Sistem Informatic
Sil Sistem Informaţional
DFD Diagrama Fluxurilor de Date
DFDL Diagrama Fluxurilor de Date Logice
DFDF Diagrama Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования Fluxurilor de Date Fizice
DFD de context Diagrama fluxurilor de date de nivel superior, care prezintă sistemul ca un tot întreg, care interactionează cu entităţile externe. Are topologie de tip stea.
DFD de nivel 0 Diagrama care detaliază diagrama de context, prezentând principalele subsisteme (componente) ale sistemului şi leg Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использованияăturile dintre subsisteme cu entităţile externe, prezentate deja în diagrama de context.
DFD de nivel 1 Diagramele (până la 7) care detaliază fiecare subsistem evidenţiat în cadrul sistemului. Sunt prezentate procesele de prelucrare ale fiecărui subsistem. Se recomandă numerotarea corectă a proceselor.
DFD de nivel 2 Aceste diagrame (pân Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использованияă la 49 la număr) detaliază funcţionalităţile fiecărui proces evidenţiat în diagramele de nivel 1.
BD Bază de Date
ATM Automated Teller Machine
POS Point of Sale (punct de plăţi)

„Design is not just what it looks like and feels like. Design is Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования how it works.”

Steve Jobs

Aceste indicaţii metodice conţin cerinţele pentru elaborarea lucrărilor de laborator la disciplina „Proiectarea sistemelor informatice”, utilizând notaţii grafice structurate.

Lucrările de laborator au drept obiective:

§ Cunoaşterea şi înţelegerea nivelului de informatizare a organizaţiilor (în baza unui Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования studiu) care activează în economia naţională, sfera educaţională şi socială etc. Compararea nivelului de informatizare la nivel de ţară cu cel existent la nivel mondial în diferite domenii de activitate;

§ Aprofundarea cunoştinţelor acumulate la orele de curs;

§ Aplicarea cunoştinţelor, obţinute în cadrul Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования orelor de curs, pentru descrierea unui sistem informaţional din cadrul unei organizaţii şi a sistemelor informatice, deja existente în cadrul sistemelor informaţionale ale organizaţiilor;

§ Formularea clară a cerinţelor necesare dezvoltării unui sistem informatic funcţional, cu delimitarea cerinţelor funcţionale şi nefuncţionale Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования;

§ Aplicarea cunoştinţelor pentru analiza şi proiectarea unui nou SI în cadrul unei întreprinderi, astfel încât acesta să se integreze eficient cu sistemele informatice deja existente;

§ Evidenţierea clară a intrărilor, prelucrărilor şi ale ieşirilor într-un SI şi părţile Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования lui componente;

§ Utilizarea corectă a notaţiilor grafice recomandate pentru proiectarea logicii sistemului informatic şi a structurii bazei de date;

§ Prezentarea informaţiilor de ieşire dintr-un sistem informatic astfel încât să fie posibilă analiza, interpretarea şi luarea deciziilor tactice şi strategice în activitatea întreprinderii în care Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования este exploatat sistemul informatic;

§ Planificarea activităţilor şi ale resurselor necesare realizării SI.


CUPRINS

Lucrarea individuală Nr.1. 5

Tema: Analiza sistemelor informatice existente astăzi în organizaţii, a tipurilor şi a modalităţilor de utilizare a acestora 5

Obiective urmărite. 5

Cerinţe. 5

Noţiuni necesare a fi cunoscute pentru realizarea lucrării Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования 5

Teme pentru referat 7

Lista problemelor propuse. 9

Lucrarea de laborator Nr.2. 11

Tema: Formularea problemei şi analiza domeniului de studiu. Formularea şi specificarea cerinţelor faţă de SI 11

Obiective urmărite. 11

Cerinţe. 11

Noţiuni necesare a fi cunoscute pentru realizarea lucrării 13

Exemple de artefacte specifice lucr Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использованияării de laborator nr.2. 15

Sarcini propuse pentru rezolvare. 20

Lucrarea de laborator Nr.3. 22

Tema: Proiectarea sistemului informatic. 22

Obiective urmărite. 22

Cerinţe. 22

Noţiuni necesare a fi cunoscute pentru realizarea lucrării 23

Exemple de artefacte specifice lucrării de laborator nr.3. 25

Sarcini propuse pentru rezolvare. 28

Lucrarea de laborator nr. 4. 30

Tema Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования: Planificarea iniţială a proiectului SI. 30

Obiective urmărite. 30

Cerinţe. 30

Noţiuni necesare a fi cunoscute pentru realizarea lucrării 31

Exemple de artefacte specifice lucrării de laborator nr.4. 33

Sarcini propuse pentru rezolvare. 35

BIBLIOGRAFIE.. 37

ANEXA 1. 38

ANEXA 2. 40

ANEXA 3. 41


Персональная работа №1

Тема: Анализ АИС имеющихся сейчас на предприятиях, их систематизация по Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования типам и возмржностям их использования

Цели:

· Познание главных частей информационных систем предприятия;

· Определение понятия «информационная системма», «автоматизированная информационная ситемма», выявление различий меж этими 2-мя понятиями;

· Развитие АИС во времени;

· Сбор информаций об автоматизации либо внедрения компютерных систем на предприятиях РМ и в других странах (изучить парралельно, сравнимо. Примеры: сраховая область, банковская Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования система, торговая область и.т.д.);

· Систематизация АИС по различным аспектам;

· Познание эталонов применяемых в данной области (концепция и создание АИС);

· Познание типов и видов архитектур соответсвующим АИС;

· Познание метрик применяемых на различных шагах сотворения АИС.

Требования:

В данной персональной работе будет предложено несколько тем для рефератов. Студент выбирает одну Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования тему (несколько студентов могут избрать одну тему и дополнять друг дружку), подготавливает реферат и устно представляет его перед сотрудниками (менее 10 минут). В случае, если представление не много, коллеги могут дополнить его или сконструировать дополнительные вопросы, на которые докладчик должен ответить. Организуется дискуссия на эту тему. Потом педагог оцениевает Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования доклад и ответы на вопросы.

Главные понятия и определния:

Организация – это система, потому что неважно какая организация существует во времени в виде мотивированной структуры и мотивированных процессов. Структура состоит из огромного количества взаимодействующих частей и потоков, имеющихся меж элементами организации, которые употребляют ресурсы организации. Потоки, соответствующие для хоть какой организации, могут Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования быть вещественными, финансовыми или информационными.

Одно из параметров систем говорит, что неважно какая система может быть разбита на несколько подсистем, которые в свою очередь можно считать отдельными системами. За управлением информационных потоков в организации отвечает информационная подсистема предприятия [1].

Так в хоть какой организации можно выделить 3 главные составляющие Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования (подсистемы):

- подсистема управления (принятия решений) предприятием;

- информационная подсистема;

- оперативная подсистема;

На уровне оперативной подсистемы происходит сбор данных, потому что тут происходят все технологические процессы данной организации. Дальше эта подсистема передает все накопленые данные информационной подсистеме для того, чтоб информационная подсистема обработала или сохранила эти данные. Данные обрабатываются с целью получения инфы, которая Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования передается подсистеме управления или в другие организации (к примеру, в банки, налоговую инспекцию и т.д).

Графически подсистемы организации и их взаимодействие можно представить последующим образом:

Информационная система – это огромное количество потоков инфы, на базе которых происходит деятельность хоть какой предметной области, и огромное количество всех организационных Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования ресурсов: человеческих, технических, денежных, вовлеченных в процесс сбора, разработки, обработки, передачи инфы, обеспечивая связь меж подсистемой управления и оперативной подсистемой.

Информационная система (ИС) может быть ручной (когда все деяния производятся людьми без использования информационных технологий) либо на базе компов. В последнем случае эта ИС употребляет hardware, software, компьютерные сети, искусственный ум и Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования другие формы информационных технологий для обработки данных и получения инфы, применяемой в процессе принятия решений и такая система именуется автоматической (компьютеризированной) информационной системой.

¹

Выше были применены понятия «данные» и «информация», которые в данном контексте имеют различные значения. Спец литература по информатике в большинстве случаев считает, что Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования компьютерные системы работают с данными, а обработанные данные, приобретенные при выходе из компьютерных систем, представляют информацию для определенного круга юзеров. Для других юзеров данная информация энтузиазма не представляет.

Данные — представление фактов и мыслях в формализованном виде, применимом для передачи и обработки в неком информационном процессе. Вначале это величины, данные Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования заблаговременно, вкупе с условием задачки.

Информация – сведения о чём-либо, независимо от формы их представления.

Обычно обработка данных ведет к получению инфы. Данные, извлекаемые из инфы, могут подвергаться обработке, и результаты обработки фиксируются в виде новых данных.

Обработка данных, кроме арифметических операций, включает и операции:

1. ввод (сбор) данных — скопление данных с целью обеспечения Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования достаточной полноты для принятия решений;

2. формализация данных — приведение данных, поступающих из различных источников, к схожей форме, для увеличения их доступности;

3. фильтрация данных — это отсеивание «лишних» данных, в каких нет необходимости для увеличения достоверности и адекватности;

4. сортировка данных — это упорядочивание данных по данному признаку с целью удобства их использования;

5. архивация Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования — это организация хранения данных в комфортной и вседоступной форме;

6. защита данных — включает меры, направленные на предотвращение утраты, проигрывания и модификации данных;

7. транспортировка данных — приём и передача данных меж участниками информационного процесса;

8. преобразование данных — это перевод данных из одной формы в другую либо из одной структуры в другую Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования.

Неважно какая информация характеризуется специфичными новыми чертами, зависящими от юзеров инфы. Данные и инфы могут храниться на бумагах, в архивах, в электрическом виде в базах данных или в файлах.


Темы эссе:

1. Информационная системма в сопоставлении с автоматической информационной системы.

2. Сравнительный анализ динамики внедрения автоматических информационных систем в дятельности разных отраслей, нашей Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования страны, сравнимо с другими странами (банковский сектор, страховые компании, образовательные учреждения и здравоохранения и т.д., изучить отчеты интернациональных организаций).

3. Систематизация автоматических систем по их главным функциям.

4. Системы с централизованной и децентрализованной обработкой данных.

5. Системы с централизованным и распределенным хранением данных.

6. Системы обхватывающие один процесс (операцию) в одной организации Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования и обеспечивающие функционирование 1-го процесса в масштабе нескольких взаимодействующих организаций.

7. Системы объединяющие несколько процессов в одной организации и реализующие работу нескольких процессов либо систем в масштабе нескольких организаций.

8. Встроенные информационные системы.

9. Систематизация систем по количеству юзеров.

10. Роль внедрения баз данных в автоматических ИС.

11. Роль шагов анализа и Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования проектирования в процессе развития ИС.

12. Технические регламенты и эталоны, применяемые в разработке ИС.

13. Архитектура ИС (физическая архитектура, архитектура программного обеспечения и данных).

14. SMART-цели в ИТ проектах.

15. Метрики для АИС. Метрики для модели анализа и проетирования.

16. Опасности и управление рисками в ИТ проектах.

17. Технико-экономическое обоснование в ИТ-проектах.

18. Организация команды Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования разработчиков в ИТ проектах.

Все последующие лабораторные работы будут выполнены на базе одной из перечисленных ниже задач.

Темы предложенные для лабораторных работ:

1. ИС страхования продуктов / физических лиц - страхование, регистрация оплаты страховых полисов, компенсации в случае аварии.

2. It система, реализованая в компании по аренде автомобилей (записи о Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования клиентах, аренды, сроки аренды, платежи, и т.д.).

3. It система, реализуемая в рамках салона красы (регистрация заказов, оплат и.т.д.)

4. It система учета аренды свадебных платьев (выслеживать клиентов, арендование платьица, платежи и т.д.).

5. It система, реализуемая в гаражном управлении. Употребляется для записи прибытия/отбытия автомобилей, оплаты услуг.

6. It система учета Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования заказов в сервис-центре (регистрация заказа по ремонту машин, регистрация состояния и выдачи машины).

7. Система управления заказами для услуг по организации корпоративных вечеринок.

8. It система магазина по продаже автомобилей.

9. It система для записи заказов в швейном цехе.

10. It система в мобильном центре ремонта телефонов (данные о заказах, клиентах Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования).

11. It система в магазине по продаже мобильников.

12. It система "Реестр" клиник, которые будут употребляться для записи пациентов к докторам.

13. It система в магазине по продаже мехов.

14. It система «аптечный склад».

15. It система компании, которая предоставляет услуги по очистке и стирке одежки.

16. It система агентства, оказывающего веб услуги популяции.

17. It Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования система агентства недвижимости.

18. It система агентства, которое предоставляет услуги публичного телевидения.

19. It система магазина по продаже косметики.

20. Система отслеживания успеваемости учащихся / студентов учебного заведения.

21. Система регистрации госпитализации пациентов в личной поликлинике.

22. It система оптового склада (продовольственных продуктов ).

23. Система слежения аренды бутиков в торговом центре (номер бутика, продолжительность аренды Тема: Анализ АИС существующих сегодня на предприятиях, их классификация по типам и возмржностям их использования, арендная плата и т.д.)

24. It система учета заказов по изготовлению и продаже стеклопакетов.

25. It система учета производства и продаж грибов.

26. It система управления кадрами на предприятии.


tema-9-otvetstvennost-za-narushenie-zemelnogo-zakonodatelstva.html
tema-9-personal-v-sisteme-organizacionnih-otnoshenij-lekciya-9.html
tema-9-podgotovka-dela-k-sudebnomu-razbiratelstvu-5-glava.html